Dom Europejski

Około trzydziestu lat temu upadł mur berliński, podniesiono żelazną kurtynę i nastąpił upadek Związku Radzieckiego, co oznaczało koniec pierwszej zimnej wojny.

Wiele z tych wydarzeń było efektem działań Michaiła Gorbaczowa – ówczesnego przywódcy Związku Radzieckiego.

Wizją Gorbaczowa był wspólny europejski dom, w którym bezpieczeństwo i współpraca we wszystkich dziedzinach byłyby możliwe dla wszystkich krajów i narodów europejskich na całym kontynencie euroazjatyckim, od Lizbony po Władywostok.

Aby wydostać nas z obecnej nowej zimnej wojny, być może warto byłoby zrewidować pomysły Gorbaczowa. Dla ich ponownej oceny potrzebujemy wielu informacji z różnorodnych źródeł. Oznacza to pozyskiwanie wiedzy nie tylko z mediów głównego nurtu, w których wyraźnie brakuje analizy, tła, kontekstu i perspektywy historycznej.

Dom Europejski to platforma o charakterze informacyjnym udostępniająca informacje, które zwykle nie są przekazywane przez główne media.

Dostęp do alternatywnych źródeł informacji pozwoli czytelnikowi formułować bardziej wyważone opinie i skuteczniej interpretować różne problemy na arenie (między)narodowej.

Celem działań Domu Europejskiego jest zachęcenie Europejczyków do bardziej otwartego myślenia o geopolityce, zamiast polegania na głównych mediach, i do poszukiwania nowych kontaktów oraz alternatywnych źródeł informacji.

Informacja jest kluczowym elementem, ponieważ to na jej podstawie ludzie podejmują decyzje, na przykład podczas wyborów.

Rzetelne informacje pochodzące z wiarygodnych i różnorodnych źródeł umożliwiają zatem właściwy osąd i podejmowanie lepszych decyzji.

Dom Europejski jest głęboko przekonany, że dla zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa i dobrobytu niezbędne jest rozwijanie dobrych stosunków ze wszystkimi obywatelami na całym kontynencie euroazjatyckim. Dialog i wymiana informacji mają zasadnicze znaczenie dla poprawy tych stosunków.

Przy wyborze artykułów Dom Europejski kładzie szczególny nacisk na wiadomości z zakresu geopolityki, gospodarki i mediów.


Delen...